Nämnder/Styrelser    
Överförmyndare
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Österlens vattenråd
Österlens Kommunala Renhållnings AB/styrelsen
Österlens Kommunala Renhållnings AB - lekmannarevisor
Österlens Komm Renhållnings AB/omb
Österlenhem AB - styrelsen
Österlenhem AB - ombud
Österlenhem AB - lekmannarevisorer
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Vård- och omsorgsnämnd
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån
Valnämnden
Valberedningsnämnden
Tomelilla Industriaktiebolag/ombud
Tomelilla Industriaktiebolag/lekmannarevisorer
Tomelilla Industriaktiebolag - styrelse
Sydskånes Avfalls AB - ombud
Skånes luftvårdsförbund
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne (Finsam)
Samarbetskommittén för Sydöstra Skåne
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion
Revisorer för kommunen
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne
Ombud - Föreningen Österlens Folkhögskola
Kävlingeåns vattenråd
Kultur- och fritidsnämnden
Krisledningsnämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommuninvest ekonomiska förening - ombud
Kommunfullmäktige
Kommunassurans Syd AB
Kommunalförbundet AV-media Skåne
Investeringsberedning
Integrationsråd
Huvudmän i Sparbanken Syd
Gruppledare - Politiska partier
Gode män enl. fastighetsbildningslagen
Föreningen Österlens Folkhögskola - styrelsen
Familjenämnd
Byggnadsnämnden
Borgerlig vigselförrättare
Borgerlig begravningsförrättare
A F Monthans donationsfond
 
Uppdaterad 2021-12-01 06:00:41