Nämnder/Styrelser    
A F Monthans donationsfond
Borgerlig begravningsförrättare
Borgerlig vigselförrättare
Byggnadsnämnden
Familjenämnd
Föreningen Österlens Folkhögskola - styrelsen
Gode män enl. fastighetsbildningslagen
Gruppledare - Politiska partier
Huvudmän i Sparbanken Syd
Integrationsråd
Investeringsberedning
Kommunalförbundet AV-media Skåne
Kommunassurans Syd AB
Kommunfullmäktige
Kommuninvest ekonomiska förening - ombud
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Krisledningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Kävlingeåns vattenråd
Ombud - Föreningen Österlens Folkhögskola
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne
Revisorer för kommunen
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion
Samarbetskommittén för Sydöstra Skåne
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne (Finsam)
Skånes luftvårdsförbund
Sydskånes Avfalls AB - ombud
Tomelilla Industriaktiebolag - styrelse
Tomelilla Industriaktiebolag/lekmannarevisorer
Tomelilla Industriaktiebolag/ombud
Valberedningsnämnden
Valnämnden
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån
Vård- och omsorgsnämnd
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Österlenhem AB - lekmannarevisorer
Österlenhem AB - ombud
Österlenhem AB - styrelsen
Österlens Komm Renhållnings AB/omb
Österlens Kommunala Renhållnings AB - lekmannarevisor
Österlens Kommunala Renhållnings AB/styrelsen
Österlens vattenråd
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Överförmyndare
 
Uppdaterad 2021-12-01 06:00:41