Nämnder/Styrelser    
Överförmyndare
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Österlens Kommunala Renhållnings AB/styrelsen
Österlens Kommunala Renhållnings AB - lekmannarevisor
Österlens Komm Renhållnings AB/omb
Österlenhem AB - styrelsen
Österlenhem AB - lekmannarevisorer
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Vård- och omsorgsnämnd
Valnämnden
Valberedningsnämnden
Tomelilla Industriaktiebolag/ombud
Tomelilla Industriaktiebolag/lekmannarevisorer
Tomelilla Industriaktiebolag - styrelse
Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Sydskånska Gymnasieförbundet-Direktion
Sydskånes Avfalls AB - ombud
Samarbetskommittén för Sydöstra Skåne
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion
Revisorer för kommunen
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne
Ombud föreningen Österlens folkhögskola
Ombud enl begravningslagen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan
Nämndemän
Kultur- och fritidsnämnden
Krisledningsnämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommuninvest ekonomiska förening - ombud
Kommunfullmäktige
Kommunassurans Syd AB
Kommunalförbundet AV-media Skåne
Kommunala Tillgänglighetsrådet
Huvudmän i Sparbanken Syd
Hemligbetecknade handlingar, befattningshavare
Gode män enl. fastighetsbildningslagen
Föreningen Österlens Folkhögskola - styrelsen
Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor
Familjenämndens arbetsutskott
Familjenämnd
Byggnadsnämnden
Borgerlig vigselförrättare
Borgerlig begravningsförrättare
August Larssons Donationsfond
A F Monthans donationsfond
 
Uppdaterad 2017-09-24 06:01:28