Nämnder/Styrelser    
A F Monthans donationsfond
August Larssons Donationsfond
Borgerlig begravningsförrättare
Borgerlig vigselförrättare
Byggnadsnämnden
Familjenämnd
Familjenämndens arbetsutskott
Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor
Föreningen Österlens Folkhögskola - styrelsen
Gode män enl. fastighetsbildningslagen
Hemligbetecknade handlingar, befattningshavare
Huvudmän i Sparbanken Syd
Kommunala Tillgänglighetsrådet
Kommunalförbundet AV-media Skåne
Kommunassurans Syd AB
Kommunfullmäktige
Kommuninvest ekonomiska förening - ombud
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Krisledningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Nämndemän
Ombud enl begravningslagen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan
Ombud föreningen Österlens folkhögskola
Ombud vid förbundsmöte i Kommunförbundet Skåne
Revisorer för kommunen
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne -direktion
Samarbetskommittén för Sydöstra Skåne
Sydskånes Avfalls AB - ombud
Sydskånska Gymnasieförbundet-Direktion
Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Tomelilla Industriaktiebolag - styrelse
Tomelilla Industriaktiebolag/lekmannarevisorer
Tomelilla Industriaktiebolag/ombud
Valberedningsnämnden
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnd
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Österlenhem AB - lekmannarevisorer
Österlenhem AB - styrelsen
Österlens Komm Renhållnings AB/omb
Österlens Kommunala Renhållnings AB - lekmannarevisor
Österlens Kommunala Renhållnings AB/styrelsen
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Överförmyndare
 
Uppdaterad 2017-08-20 06:00:37